Postup pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Iniciátorom skončenia pracovného pomeru môže byť zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. V našom článku sa pozrieme bližšie práve na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Rozdeľovať skončenie pracovného pomeru podľa toho, či je učinené zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, je veľmi dôležité, pretože zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) kladie na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca minimálne požiadavky.

Naopak, pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je nevyhnutné dodržať všetky požiadavky, ktoré na tento úkon zákon kladie, inak je skončenie neplatné.

V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru môže mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške tisícov až desiatok tisícov euro v závislosti od priemerného zárobku zamestnanca a dĺžky trvania súdneho sporu.

Pokiaľ ste zamestnávateľom a nechcete riskovať, že prídete o takto veľkú sumu, čítajte ďalej. Ak by ste sa o téme chceli dozvedieť viac, ďalšie informácie nájdete v článku Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ako skončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa

Pracovný pomer je možné skončiť:

  • dohodou,
  • výpoveďou,
  • skončením v skúšobnej dobe,
  • okamžitým skončením

Inými spôsobmi, než vyššie uvedenými nie je možné pracovný pomer ukončiť.

1) Skončenie dohodou

Dohodou je možné ukončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú i neurčitú. S uzatvorením dohody musia súhlasiť obe strany (tzn. ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec).

V prípade uzatvorenia dohody sa pracovný pomer skončí dňom, na ktorom sa strany dohodli. Tento deň je možné v dohode vymedziť ako dátum alebo konkrétnu skutočnosť (napríklad skončenie práceneschopnosti zamestnanca, ukončenie rodičovskej dovolenky zamestnanca ktorý bol zastupovaný, skončenia výkopových prác a pod.).

Zákon vyžaduje, aby dohoda bola uzatvorená písomne, pričom každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie dohody. V dohode je potrebné uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru iba za podmienok uvedených zákonom – viac podrobností nájdete v článku Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

2) Skončenie výpoveďou

Výpoveď je na rozdiel od dohody o skončení pracovného pomeru možné učiniť bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. V prípade výpovede sa pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby, nie doručením výpovede. Dĺžka výpovednej doby závisí predovšetkým od výpovedného dôvodu a dĺžky trvania pracovného pomeru. Zákonom stanovená minimálna dĺžka trvania výpovednej doby sú dva mesiace.

V samotnej výpovedi teda musí byť uvedený zákonný dôvod výpovedi, resp. presne uvedené ustanovenie zákona, napr. ust. § 63 ods. 1 písm. b) zákonníka práce a tento dôvod musí byť taktiež vymedzený skutkovo, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom.

Všeobecnou podmienkou platnosti výpovede je písomná forma a doručenie výpovede druhej zmluvnej strane do vlastných rúk  (k doručovaniu sa vyjadrujeme nižšie).

3) Skončenie v skúšobnej dobe

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť si skúšobnú dobu, ktorá je najviac 3 mesiace (u vedúceho zamestnanca najviac 6 mesiacov).

Ak bola v pracovnej zmluve dohodnutá skúšobná doba, je možné so zamestnancom ukončiť pracovný pomer v dobe trvania skúšobnej doby (najneskôr v posledný deň trvania skúšobnej doby) z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Výnimku tvorí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou, v ktorom musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, ktorý nesmie súvisieť s tehotenstvom alebo materstvom ženy (táto požiadavka má zabrániť diskriminácii žien z dôvodu tehotenstva alebo materstva).

Ukončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe nebránia ani prekážky v práci. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je teda možné aj počas trvania prekážok, a to nielen na strane zamestnanca (napr. v čase dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca), ale aj zamestnávateľa.

Obzvlášť dôležité je, aby sa zamestnanec o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dozvedel najneskôr posledný deň skúšobnej doby a aby zároveň najneskôr posledný deň skúšobnej doby pracovný pomer skončil, inak je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné.

Záver 

Skutočne si stále myslíte, že je lepšie si skončenie pracovného pomeru so zamestnancom pripraviť bez porady so skúseným advokátom, ktorá by vás pravdepodobne nestála viac ako 1.000,- EUR, ale ušetrila by vám omnoho vyššie náklady, čas a kopu starostí? 

Šetrite na správnych miestach a  vo veci skončenia pracovného pomeru sa obráťte na špecialistu na pracovné právo. Radi vám poradíme.

Tento článok vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Lovász Legal. Viac odborných právnych článkov spracovaných zrozumiteľnou formou nájdete na webe lovaszlegal.com v sekcii Novinky.

BANASK